Bellen Gaan naar

Art 1 - DEFINITIES

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verhuur van kamers en verblijven aangeboden door Mas des Sages, 1 Grand'Rue, 30190 Aubussargues, Frankrijk.

Het huurcontract wordt gesloten tussen de dienstverlener (Mas des Sages, Esther & Philippe Ostertag) en de huurder, hierna "de klant" genoemd.

Art 2 - ALGEMENE BEPALINGEN

De toepasselijke huurvoorwaarden zijn die welke zijn gedefinieerd in dit document "algemene verkoopvoorwaarden" en in het huurcontract waarin de voorwaarden zijn gespecificeerd. Deze documenten worden tijdens de reservering door beide partijen ondertekend.

Geen enkele wijziging van de contractvoorwaarden (wissen, toeslag) wordt aanvaard zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van beide partijen.

Art 3 - DUUR VAN HET VERBLIJF

De opdrachtgever, ondertekenaar van dit contract, is voor bepaalde tijd aangegaankan in geen geval aanspraak maken op enig recht om aan het einde van het verblijf in het pand te blijven. De verblijfsduur voor accommodatie in pensions is minimaal één nacht en minimaal één week voor accommodatie in accommodaties (tenzij specifiek contract of specifieke overeenkomst met de eigenaar).

Art 4 - AANTAL EN IDENTITEIT VAN BEZETTERS

Dit contract is opgesteld voor een bepaald aantal personen. Als het aantal klanten dit aantal overschrijdt, kan de serviceprovider extra klanten weigeren. Deze weigering kan in geen geval worden beschouwd als een wijziging of een schending van het contract op initiatief van de dienstverlener, zodat in geval van vertrek van een aantal meer dan geweigerde klanten geen terugbetaling kan worden overwogen.

Er kunnen echter extra klanten worden geaccepteerd, zonder echter de capaciteit van de accommodatie te overschrijden, mits betaling van de verblijfsprijs per extra persoon die door de dienstverlener is vastgesteld.Onderverhuur is, net als verhuren aan een derde, zelfs kosteloos, op straffe van beëindiging van de overeenkomst verboden.

Art 5 - TARIEVEN

De prijzen en huurperiodes staan vermeld in de rubriek "Prijzen".
Het huurtarief staat vermeld op het huurcontract.
De prijs is exclusief toeristenbelasting.

Art 6 - BETALING

Voor verhuur in gastenkamers wordt de reservering van kracht na ontvangst van betaling door de klant van een aanbetaling van 25% van het totale bedrag van het verblijf. Het saldo van de huur wordt betaald op de dag van vertrek.

Voor verhuur in een gîte wordt de reservering van kracht zodra de klant de dienstverlener een aanbetaling van 25% van het totale huurbedrag heeft gestuurd en een kopie van het huurcontract ondertekend met de vermelding "goed voor akkoord", en acceptatie algemene verkoopvoorwaarden. Het saldo van de huur is verschuldigd op de dag van aankomst.

Art 7 - VEILIGHEIDSSTORTING (OF STORTING)

Bij aankomst van de klant wordt een aanbetaling van 25% gevraagd door de serviceprovider. Dit bedrag is van toepassing op seizoencontracten van maximaal vier weken en staat vermeld op het huurcontract.

De dienstverlener kan overgaan tot onmiddellijke inning van de borg. Het zal worden geretourneerd binnen een maximumperiode van 15 dagen vanaf het vertrek van de klant, na aftrek, indien van toepassing, door de dienstverlener van de bedragen die de klant verschuldigd is voor het herstel van het pand, verschillende reparaties, enz.

Indien de borg onvoldoende blijkt te zijn, verbindt de klant zich ertoe het bedrag aan te vullen op basis van de door de dienstverlener verstrekte bewijsstukken.

Art 8 - VERZEKERING

De klant is verantwoordelijk voor alle door hem veroorzaakte schade. Voor deze verschillende risico's moet hij verzekerd zijn door een resort-type verzekeringscontract.

Bij binnenkomst in het pand wordt hem een verzekeringsbewijs gevraagd of, bij gebrek daaraan, een verklaring op erewoord.

Art 9 - VOORWAARDE EN INVENTARIS

De inventaris en inventaris zal aan het begin en einde van het verblijf worden gemaakt door de dienstverlener en de klant.

Als het bij aankomst niet mogelijk is om de inventaris op te maken, heeft de klant 24 uur de tijd om de inventaris te controleren en de afwijkingen aan de dienstverlener te melden. Na deze periode worden de gehuurde goederen als schadevrij beschouwd en voldoet de inventaris aan de beschrijving die bij het contract bij de ingang van de klant is gevoegd.

Er moet een tegenstrijdige inventaris en exit-inventaris worden opgesteld. Als de dienstverlener schade constateert, vermeldt hij deze op de inventaris en verlaat hij de inventaris of informeert hij de klant binnen een week in geval van vaststelling na het vertrek van de klant.

Art 10 - GEBRUIK VAN GEBOUWEN

Mede-eigendom vereist respect voor anderen.De klant moet daarom zorgen voor het rustige karakter van de verhuur en er gebruik van maken in overeenstemming met de bestemming van het pand.

De tussen partijen gesloten huur mag in geen geval zelfs maar gedeeltelijk ten goede komen aan derden, natuurlijke of rechtspersonen, tenzij de aanbieder schriftelijk instemt. Elke overtreding van deze clausule kan leiden tot de onmiddellijke beëindiging van de huur op kosten van de klant, waarbij het huurproduct definitief door de dienstverlener wordt verworven.

Bij vertrek stemt de klant ermee in om de huur in dezelfde staat van netheid terug te geven als waarin hij deze heeft ontvangen. In geval van niet-naleving of duidelijke mislukking wordt een pakket van 150 € toegepast.

De klant gaat ermee akkoord grote meubels niet te verplaatsen. Alle apparatuur moet worden teruggebracht naar de locatie waar hij deze heeft gevonden bij het betreden van het terrein.

Alle reparaties als gevolg van nalatigheid van de klant tijdens de verhuur zijn voor zijn rekening.

Het gehuurde pand is exclusief elke professionele, commerciële of ambachtelijke activiteit.

Het plaatsen van tenten of het parkeren van campers of caravans op het gehuurde is niet toegestaan.

Art 11 - GEBRUIK VAN GEMEENSCHAPPELIJKE GEBIEDEN

De dienstverlener stelt aan de enige klanten van de verblijven en pensions diverse apparatuur ter beschikking die door alle klanten kan worden gebruikt. De tussen partijen gesloten huur mag in geen geval zelfs maar gedeeltelijk ten goede komen aan derden, natuurlijke of rechtspersonen, tenzij de aanbieder schriftelijk instemt. Deze regel geldt ook voor het zwembad.

Het gebruik van de gemeenschappelijke delen brengt de verantwoordelijkheid van de gebruikers van de bewoners en in het bijzonder van het zwembad met zich mee. Aangezien het onroerend goed een bepaald aantal risico's met zich mee kan brengen in geval van niet toezicht, verbinden klanten zich ertoe de veiligheid van kinderen en alle personen die onder hun verantwoordelijkheid vallen, te waarborgen.

De aanbieder wijst alle verantwoordelijkheid af voor lichamelijk letsel dat zich kan voordoen op het terrein waar de huur zich bevindt, in of buiten het huisje of gastenkamers, in de tuin en vooral rond en in het zwembad.

Toegang tot het zwembad is alleen voorbehouden aan gasten van lodges en gastenkamers. Gebruik voor het betreden van het zwembad de daarvoor bestemde buitendouche. Het zwembad is uitgerust met een perimeteralarm in overeenstemming met de AFNOR NF P 90-307-norm. Toegang tot het zwembad is verboden voor niet-begeleide kinderen onder de 12 jaar. Elk kind of elke persoon die niet kan zwemmen, moet geschikte uitrusting dragen. In het zwembad rondrennen, duiken of springen in het bijzijn van jonge kinderen is verboden.

Art 12 - DIEREN

Om redenen van hygiëne, veiligheid en respect voor andere gasten worden dieren niet geaccepteerd.

Art 13 - NIET-ROKERS RUIMTE

Dekamers en huisjes zijn rookvrij volgens de huidige regelgeving.

Art 14 - AANKOMST- EN VERTREKTIJDEN

Aankomst is tussen 16.00 uur en 20.00 uur en vertrek voor 10.00 uur.

In het geval van een latere aankomst, moet de klant de serviceprovider vooraf informeren, bij gebreke waarvan de toegang tot het pand niet kan worden gegarandeerd tot 8 uur de volgende dag.

Art 15 - ANNULERINGSVOORWAARDEN

Annulering op initiatief van de klant

Elke annulering op initiatief van de klant moet worden gemeld bij aangetekende brief of e-mail gericht aan de dienstverlener, op het adres vermeld in Art 1.

Als de annulering meer dan een maand voor aanvang van het verblijf plaatsvindt, kan het verblijf worden geannuleerd en wordt de eventueel betaalde borg terugbetaald aan de klant.
Als de annulering minder dan 3 weken voor aanvang van het verblijf plaatsvindt, is 25% van de totale huursom verschuldigd aan de dienstverlener.
Als de annulering minder dan 2 weken voor aanvang van het verblijf plaatsvindt, is 50% van de totale huursom verschuldigd aan de dienstverlener.
Als de annulering minder dan 1 week voor aanvang van het verblijf plaatsvindt, is 100% van de totale huursom verschuldigd aan de dienstverlener.

Bij een verkort verblijf blijft de prijs die overeenkomt met de totale kosten van de huur volledig verworven door de dienstverlener.

Als de klant niet komt opdagen voor 20.00 uur op de dag die is gepland voor het begin van het verblijf, en na 24 uur, wordt dit contract ongeldig en kan de aanbieder zijn verhuur hebben. De aanbetaling blijft bij de aanbieder die zich het recht voorbehoudt om het saldo van de prijs van accommodatie te vorderen.

Annulering op initiatief van de dienstverlener

Wanneer de dienstverlener dit verblijf voor aanvang van het verblijf annuleert, moet hij de klant hiervan per aangetekende brief of elektronische brief op de hoogte brengen.

De klant wordt, zonder vooruit te lopen op verhaal van enige vergoeding van de geleden schade, onmiddellijk terugbetaald voor de betaalde bedragen.

Als de klant arriveert om het pand in bezit te nemen met een aantal bewoners dat groter is dan het aantal dat is gespecificeerd in het huurcontract of als de klant een huisdier heeft dat niet wordt vermeld bij het ondertekenen van het contract of niet schriftelijk wordt geaccepteerd door de dienstverlener wordt dit contract ambtshalve opgezegd. De door de klant betaalde aanbetaling blijft bij de aanbieder en het gehele verblijf wordt geacht door de aanbieder te worden betaald.

In het geval van wanbetaling door de klant (niet betalen van de huur, slechte check uitgegeven door de huurder, bewezen verslechtering van het gehuurde, klachten uit de buurt, enz.), Behoudt de dienstverlener zich het recht voor om het contract te beëindigen en te behouden het bedrag van de borg Wat de oorzaak van de opzegging ook is, het volledige bedrag van de huur blijft bij de dienstverlener.

Art 16 - GESCHILLEN OF CLAIMS

Elke klacht moet worden ingediend per aangetekende brief met ontvangstbevestiging binnen een periode van maximaal 3 dagen na binnenkomst in het pand.In geval van onenigheid over de inventaris en / of inventaris en bij gebreke van een minnelijke schikking, zal de exclusieve toewijzing geschieden aan de rechtbanken van de plaats waar de huur zich bevindt (Gard).